header

Home

Bestuursberichten voorjaar 2019

Bestuursberichten voorjaar 2019

Een nieuw kalenderjaar betekent voor het bestuur van de buurtvereniging,
aangemoedigd door inbreng van de leden/buurtbewoners, nieuwe uitdagingen
om het A-Kwartier nog prettiger voor iedereen te maken.


U raadt het al: WAAR LAAT IK MIJN FIETS wordt de grootse puzzel dit jaar!


De gemeente heeft zelfs een extra „projectleider fiets“ aangesteld, die aan
deze mission (im)possible moet gaan werken! Deze positivo laat de moed
niet zakken en heeft heel voortvarend fiets stewards in de Brugstraat/A-Straat
en aan de Vismarkt aan het werk gezet, met zichtbaar resultaat tijdens kantooruren.

Hoe nu verder? Alle goede ideeen en bruikbare tips zijn van harte welkom.


Als het goed is heeft de nieuwe Gemeente Groningen inmiddels een nieuw College.

En nu maar hopen, dat in het daarbij horende College Accoord (het gemeentelijk
werkplan voor de komende jaren) veel van de aandachtspunten overgenomen
zijn die onze buurt -samen met de Hortus en Binnenstad -Oost, Heemschut
en de Vrienden van de Stad- aanleverde.

Een paar voorbeelden hieruit:

-Bewoners willen zo vroeg mogelijk weten wat er in hun woonomgeving gebeurt.
-Met hart voor hun buurt willen zij hun visie op een bouwplan kunnen geven op
een moment waarop dat nog zinvol is.

-Meer aandacht graag voor de bescherming van beeldbepalende panden in de
bestemmingsplannen als te beschermen categorie tussen rijks- en
gemeentelijke monumenten.

-Ontwikkel ook in ons A-Kwartier “ wijkwelstand“ net zoals in de Schilderswijk,
zodat veel esthetische schade wordt voorkomen.

-Onze trottoirs raken steeds meer bezet met gestalde fietsen, terrassen,
winkeluitstallingen en reclameborden.
-Voetgangers worden hierdoor gedwongen naar de rijbaan uit te wijken.
-Waar moeten de Gehandicapten rijden

-Handhaving is hier dringend gewenst, zodat onze binnenstadsbuurt weer voor
jong EN oud, met of zonder rolstoel of rollator, juist ook te voet goed toegankelijk is.

-Roep een halt toe aan het verdwijnen van groene tuinen, bomen en
open plaatsen in onze oude buurt.
-Voorkom zo dat de temperatuur in onze binnenstad op warme dagen
tot veel te hoge (en te droge) waarden stijgt.

-Samen met het Platform Cultureel Erfgoed Groningen zal onze buurtvereniging
alles op alles zetten om deze (en nog veel meer) kwesties daar waar nodig
aan te kaarten en nauwlettend in de gaten houden.


Juist ook uw eigen alertheid is hierbij van groot belang!

Positief gestemd gaan we 2019 in en hopen we u geregeld
in de buurt en tijdens buurtactiviteiten tegen te komen.

Bouwplannen in de wijk, plannen met betrekking tot de wijk

Inleiding

De wijkvereniging wordt soms benaderd om actie te ondernemen in het kader van bouwplannen die er in de wijk zijn. Het gaat dan om plannen waar een of meerdere buurtbewoners niet blij mee zijn, dit omdat ze de plannen lelijk vinden of omdat ze verwachten er overlast van te ondervinden. Het is echter niet direct een rol van de wijkvereniging om dergelijke afzonderlijke zaken op te pakken. Zij zou er ook een dagtaak aan kunnen krijgen want er gebeurt veel in de wijk.

Het is de bedoeling dat buurtbewoners zich zelf op de hoogte stellen van wat er om hen heen speelt en zo nodig een procedure tegen een ongewenst bouw- of ruimtelijk plan starten. Dit kan een procedure zijn in het kader van het Omgevingsrecht, of een op basis van het Burgerlijk Wetboek. Hoe weet je wat er speelt

Vroeger stonden aanvragen en besluiten over omgevingsvergunningen, (bouw)plannen, andere voornemens en besluiten over bijvoorbeeld het kappen van bomen en plannen, voor het wijzigingen van beleidsregels en verordeningen van de gemeente in de Groninger Gezinsbode, tegenwoordig niet meer. Zij zijn nu in te zien via de website van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen

Zoek daar op alle bekendmakingen

Ook kun je op dezelfde webpagina app's downloaden en/of je abonneren op een e-mailservice om op een makkelijker manier op de hoogte te worden gehouden over (ruimtelijke) ontwikkelingen in de buurt. Je kunt daarbij aangeven welke soort informatie je wilt hebben en over welk deel van de gemeente. Dat is een stuk overzichtelijker.

Let wel: niet alle (ver)bouwplannen zijn vergunningplichtig en dus niet voor alle bouwplannen hoeft een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Ook wordt niet altijd voor alle vergunningplichtige plannen een vergunning aangevraagd en kan er wel eens iets mis gaan rond de publicatie van een gemeentelijke besluit, dus wees ook alert als er iets in de buurt gebeurt waarover je nog niet eerder iets via de officiële kanalen tegen bent gekomen. Kom dan zo nodig wel meteen in actie en niet pas dagen later, dan sta je namelijk sterker in een eventuele procedure. Kijk ook als een bouwplan niet vergunningplichtig is naar de mogelijkheden om bezwaar te maken op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Als er iets in de buurt speelt

Blijkt er sprake van een bouwaanvraag te zijn in zijn omgeving, kan een omwonende alvast informatie inwinnen over het plan bij de gemeente. Daar kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen in worden gekeken en eventueel kopieën van de stukken worden gemaakt. Een aanvraag voor een plan is nog niet open voor bezwaar en beroep, wel is dit de versie van het plan waarop het college van B&W een besluit neemt. Als er een wezenlijke wijziging van het plan plaats vindt hoort de aanvraag in te worden getrokken en moet er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Bezwaar en beroep zijn pas mogelijk wanneer er door het college een besluit is genomen op de aanvraag. Alleen rechtstreeks betrokkenen kunnen bezwaar maken. Hoe dit moet en binnen welke termijnen staat in het besluit. Let op de termijnen, want die worden zeer streng gehanteerd!

Je buren even verderop hebben bijvoorbeeld een vergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. Je bent tegen een dergelijke verbouwing, want het past volgens jou niet in het bestemmingsplan of welstandsbeleid, of je zon wordt er mee weggenomen. Je bent dan rechtsreeks betrokken, dus je kunt bezwaar maken. Er zijn zoals eerder gezegd twee soorten bezwaar mogelijk.

Bezwaar op basis van Omgevingsrecht richten aan college van B&W

Door de gemeente wordt er dan gekeken naar ruimtelijke regels en of het plan daar binnen past. Bouwplannen worden door de gemeente o.a. getoetst op:

  • Bestemmingsplan (o.a. bouwgrenzen bouwhoogte, bebouwingspercentage, functie etc)
  • Bouwbesluit (oa. technische regelgeving omtrent bebouwing)
  • Welstand
  • Verordeningen over bijvoorbeeld de splitsing van woningen, etc

Als al die toetsen positief uitvallen, kan een vergunning worden verleend. Wanneer de procedure in jouw ogen niet goed is doorlopen of toch niet past in het ruimtelijk beleid kan je bezwaar maken. Hoe dat moet staat in het vergunningbesluit.

Bezwaar op basis van het burgerlijk recht richten aan de civiel rechter
Wanneer er zaken bij een bouwplan spelen, zoals te verwachten overlast of vermindering van lichtinval en dergelijke, kan je wanneer je direct betrokkene bent ook via het burgerlijk recht proberen voor jouw belangen op te komen. Het Burgerlijk Wetboek Boek 5 titel 4 gaat over bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige percelen. In de Balistraat is onlangs met succes een beroep gedaan op artikel 5:37 BW en heeft de rechter besloten dat een 11 meter hoge ‘flat’ met studentenkamers moet worden afgebroken. Deze was in 2014 gebouwd op de plek van een voormalige werkplaats achter een woning. De eigenaar heeft dan nog wel de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dat is met betrekking tot de Balistraat ook gedaan, dus het is nog afwachten wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.

Ook al heeft iemand in de buurt een bouwvergunning met formele rechtskracht, dan nog staat dat een beroep op een artikel van het BW niet in de weg. Maar dan moet je de bouwer wel een schriftelijke waarschuwing geven zodra je kennis hebt van zijn bouwplan, bijvoorbeeld als hij je daarover heeft geïnformeerd of wanneer je daar zelf achter bent gekomen, bijvoorbeeld na de inzage van een vergunningaanvraag of bij bouwactiviteit. In het BW wordt er vanuit gegaan dat omwonenden door een aanvrager zelf worden geïnformeerd, is dit niet (afdoende) gebeurd, dan is alsnog bezwaar mogelijk, tenminste wanneer men zo snel mogelijk actie onderneemt.

Doet de wijkvereniging dan helemaal niets?

Met de informatie die de bewoner heeft ingewonnen zou hij bij de wijkvereniging kunnen komen, zeker wanneer er algemene wijkbelangen mee lijken te zijn gemoeid. Afhankelijk van de plannen kan de wijkvereniging dan al dan niet support geven aan een bezwaar in eerste instantie door dit mee te nemen in zijn regulier overleg met de gemeente en door overige contacten met de gemeente te benutten. Eventueel kan de vereniging zelf als belanghebbende optreden. Dit kan echter alleen wanneer de plannen de persoonlijke belangen overstijgen en een bezwaar een algemeen wijkbelang dient.

Telefoonnummers loketten

Het A kwartier de buurtvereniging is te bereiken via

hetakwartier@gmail.com  

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer 14 050 voor antwoord op alle vragen
Een link naar de promotiecampagne van de gemeente Groningen:
 https://www.youtube.com/watch?v=MSuN-tuuopw 

 

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/