header

Home

Bestuursberichten Winter 2018

VAN HET BESTUUR- WINTER 2018

Met deze december editie van de A-Krant sluiten we het jaar al weer af en kijken we er naar uit, zien we u op onze „Nieuwjaars Visite“ (zie het overzicht van onze Activitieiten) in 2019 gezond en wel terug te zien!

Ons immer praktisch en behulpzaam bestuurs- en redactielid Denies Margry verlaat Stad om in het Ommeland „buiten“te gaan wonen. Met weemoed nemen we afscheid van haar met als troost, dat ze als donateur op afstand toch betrokken wil blijven bij het wel en wee van ons A-Kwartier.

Hartverwarmend waren de positieve reacties n.a.v onze oproep voor nieuwe A-Krant redactieleden. In deze editie maken we alvast kennis met de interessante artikelen van enthousiaste buurtschrijvers Tjerd van Riemsdijk en Hans van de Sande.

Blijkbaar sorteert de Leegstandsverordening, die in juni door de Raad is vastgesteld en die vanaf maart 2019 ingrijpen mogelijk maakt, meteen effect. Het begint daardoor eindelijk aardig te lopen v.w.b.de voor de verbouw van de prostitutiepandjes afgegeven vergunningen voor de verbouw van de ex-prostitutiepandjes tot woonpanden in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. Het zal echter nog wel een tijdje duren voordat ze allemaal daadwerkelijk verbouwd zijn. De gemeente toetst alle bouwaanvragen aan het bestemmingsplan, de bouwregels en de functie.

Wel is de vrouwenbuste die door de bewoners van de oude prostitutie-straatjes is uitgekozen om de zwerfkei te vervangen feeste-lijk op zijn sokkel geplaatst, maar daarover meer verderop in deze A-Krant.

Aan de Muurstraat heeft de Linhoff Stichting er nog een pand erbij gekocht vooruitbreiding.

Het ontwerp voor de herinrichting van de Visserstraat en De Laan is inmiddels vastgesteld. De uitvoering is afhankelijk van de nutsbedrijven. Informatie van de Gemeente hierover volgt nog. Vermoedelijke start van de uitvoering is volgend jaar april.

De Visserstraat is een doorgaande route voor fietsers maar er staan ook veel te veel fietsen dwars op de stoep geparkeerd, soms zelfs half op straat. Er moet nog nader worden bekeken, wat hier tegen gedaan kan worden, zodat voor voetgangers het trottoir weer gewoon beschikbaar is.

Met de bewoners van de Turftorenstraat, Kromme Elleboog en Akerkstraat wordt momenteel gesproken over het gewenste ontwerp van de herinrichting van hun straten.

Voor de Schuitemakersstraat, c.q. de bevoorrading van AH, wordt gekeken of achteruit rijden van de vrachtwagens een optie is.

In deze straat zijn veel werkzaamheden geweest door de nutsbedrijven. Er komt nog een afron-dende bijeenkomst met de bewoners en gepland staat dat er dit jaar nog wordt gestart.

Qua Veiligheid is het A-kwartier er enorm op vooruit gegaan sinds het einde van de raamprostitutie daar:zoals te verwachten viel, heeft de drugsoverlast zich verplaatst richting Nieuwstad/Folkingestraat/Werkmanbrug en Damsterplein.

De steeds groter wordende „Fiets parkeer-problematiek“in onze nauwe binnenstadstraten lijkt eindelijk prioriteit te krijgen:

Als korte termijn maatregel blijven de fietsstewards nog aan het werk in de binnenstad.

Voor de langere termijn wordt gekeken naar mogelijkheden,  waar rondom/onder de Vismarkt, Brugstraat, Grote Markt en Zuiderdiep en andere locaties plaats gevonden kan worden voor het stallen van fietsen.

Er zijn 2 opruimacties geweest in het A-kwartier. Eerst door de gemeente, daarna door onszelf, waarbij wij –op verzoek van de gemeente- zwerffietsen hadden gelabeld.

Vanaf de volgende opschoonactie zal er altijd iemand van de gemeente aanwezig zijn bij het labelen der fietsen.

Laat u ons vooral weten, wanneer het weer uit de hand loopt (teveel wrakken en/ of wees-fietsen). Dan geven wij een seintje aan de gemeente voor een nieuwe opruimactie.

Door de uitvoering van de binnenstadsvisie wordt er meer ruimte aan voetgangers en fietsers gegeven. Gevolg is o. m. een andere invulling/gebruik van de openbare ruimte door terrassen en uitstallingen. Kortom: er is grote druk op de openbare ruimte. Bezoekers die de binnenstad noodgedwongen

met een kinderwagen, rollator, rolstoel of wandelstok

bezoeken klagen erover, dat er te veel illegale „landjepik“ bij terrassen en uitstallingen plaats vindt,waardoor voor hen de binnenstad nagenoeg ONbereikbaar wordt. Handhaving is hier dringend noodzakelijk!

Met de ondernemers in de Oude Kijk in ’t Jatstraat wordt momenteel gesproken of zij wel of niet venstergebied worden en ook over vergroening en terrassen.

De venstertijd is verruimd met één uur en is nu van 5 tot 12 uur. Het avondvenster is verdwenen. Het komt er op neer dat er in ieder geval slimmer bezorgd gaat worden in de binnenstad. Langzaam maar zeker wordt duidelijker hoe groot het venstergebied moet zijn en hoe met ontheffingen moet worden omgegaan.

Er worden pilots gestart met camera controle van de venstertijd in de Brugstraat. Er komt er een micro hub (= overslag) aan de Westerhaven, er gaat een fietskoerier in de Oude Kijk in ’t Jatstraat met bezorging aan de slag (in samenwerking met de hub Westerhaven) en er komt een „klusbike“ voor bouwvakkers.

Er is nog steeds onduidelijkheid over de invulling van het gat in de Sledemennerstraat (26-28). Ons bestuur overweegt de eigenaar te benaderen met de vraag, of de buurt dit perceel tijdelijk als buurttuin zou mogen gaan inrichten.

De binnenstad valt gelukkig niet buiten de geluidnormenkaart bij evenementen. Voor wie het precies wil weten:Via de site http://www.icinity.nl is per pand te achterhalen wat de geluidbelasting op de gevel is. Wel een kwestie vandoor klikken.

U begrijpt, dat de buurtvereniging samen met u de vinger ook in 2019 aan de gemeentepols moet houden: genoeg te doen!

Maar eerst wenst het bestuur alle leden en andere lezers in het A-Kwartier fijne feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar.

Bouwplannen in de wijk, plannen met betrekking tot de wijk

Inleiding

De wijkvereniging wordt soms benaderd om actie te ondernemen in het kader van bouwplannen die er in de wijk zijn. Het gaat dan om plannen waar een of meerdere buurtbewoners niet blij mee zijn, dit omdat ze de plannen lelijk vinden of omdat ze verwachten er overlast van te ondervinden. Het is echter niet direct een rol van de wijkvereniging om dergelijke afzonderlijke zaken op te pakken. Zij zou er ook een dagtaak aan kunnen krijgen want er gebeurt veel in de wijk.

Het is de bedoeling dat buurtbewoners zich zelf op de hoogte stellen van wat er om hen heen speelt en zo nodig een procedure tegen een ongewenst bouw- of ruimtelijk plan starten. Dit kan een procedure zijn in het kader van het Omgevingsrecht, of een op basis van het Burgerlijk Wetboek. Hoe weet je wat er speelt

Vroeger stonden aanvragen en besluiten over omgevingsvergunningen, (bouw)plannen, andere voornemens en besluiten over bijvoorbeeld het kappen van bomen en plannen, voor het wijzigingen van beleidsregels en verordeningen van de gemeente in de Groninger Gezinsbode, tegenwoordig niet meer. Zij zijn nu in te zien via de website van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen

Zoek daar op alle bekendmakingen

Ook kun je op dezelfde webpagina app's downloaden en/of je abonneren op een e-mailservice om op een makkelijker manier op de hoogte te worden gehouden over (ruimtelijke) ontwikkelingen in de buurt. Je kunt daarbij aangeven welke soort informatie je wilt hebben en over welk deel van de gemeente. Dat is een stuk overzichtelijker.

Let wel: niet alle (ver)bouwplannen zijn vergunningplichtig en dus niet voor alle bouwplannen hoeft een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Ook wordt niet altijd voor alle vergunningplichtige plannen een vergunning aangevraagd en kan er wel eens iets mis gaan rond de publicatie van een gemeentelijke besluit, dus wees ook alert als er iets in de buurt gebeurt waarover je nog niet eerder iets via de officiële kanalen tegen bent gekomen. Kom dan zo nodig wel meteen in actie en niet pas dagen later, dan sta je namelijk sterker in een eventuele procedure. Kijk ook als een bouwplan niet vergunningplichtig is naar de mogelijkheden om bezwaar te maken op basis van het Burgerlijk Wetboek.

Als er iets in de buurt speelt

Blijkt er sprake van een bouwaanvraag te zijn in zijn omgeving, kan een omwonende alvast informatie inwinnen over het plan bij de gemeente. Daar kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen in worden gekeken en eventueel kopieën van de stukken worden gemaakt. Een aanvraag voor een plan is nog niet open voor bezwaar en beroep, wel is dit de versie van het plan waarop het college van B&W een besluit neemt. Als er een wezenlijke wijziging van het plan plaats vindt hoort de aanvraag in te worden getrokken en moet er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Bezwaar en beroep zijn pas mogelijk wanneer er door het college een besluit is genomen op de aanvraag. Alleen rechtstreeks betrokkenen kunnen bezwaar maken. Hoe dit moet en binnen welke termijnen staat in het besluit. Let op de termijnen, want die worden zeer streng gehanteerd!

Je buren even verderop hebben bijvoorbeeld een vergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. Je bent tegen een dergelijke verbouwing, want het past volgens jou niet in het bestemmingsplan of welstandsbeleid, of je zon wordt er mee weggenomen. Je bent dan rechtsreeks betrokken, dus je kunt bezwaar maken. Er zijn zoals eerder gezegd twee soorten bezwaar mogelijk.

Bezwaar op basis van Omgevingsrecht richten aan college van B&W

Door de gemeente wordt er dan gekeken naar ruimtelijke regels en of het plan daar binnen past. Bouwplannen worden door de gemeente o.a. getoetst op:

  • Bestemmingsplan (o.a. bouwgrenzen bouwhoogte, bebouwingspercentage, functie etc)
  • Bouwbesluit (oa. technische regelgeving omtrent bebouwing)
  • Welstand
  • Verordeningen over bijvoorbeeld de splitsing van woningen, etc

Als al die toetsen positief uitvallen, kan een vergunning worden verleend. Wanneer de procedure in jouw ogen niet goed is doorlopen of toch niet past in het ruimtelijk beleid kan je bezwaar maken. Hoe dat moet staat in het vergunningbesluit.

Bezwaar op basis van het burgerlijk recht richten aan de civiel rechter
Wanneer er zaken bij een bouwplan spelen, zoals te verwachten overlast of vermindering van lichtinval en dergelijke, kan je wanneer je direct betrokkene bent ook via het burgerlijk recht proberen voor jouw belangen op te komen. Het Burgerlijk Wetboek Boek 5 titel 4 gaat over bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige percelen. In de Balistraat is onlangs met succes een beroep gedaan op artikel 5:37 BW en heeft de rechter besloten dat een 11 meter hoge ‘flat’ met studentenkamers moet worden afgebroken. Deze was in 2014 gebouwd op de plek van een voormalige werkplaats achter een woning. De eigenaar heeft dan nog wel de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dat is met betrekking tot de Balistraat ook gedaan, dus het is nog afwachten wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.

Ook al heeft iemand in de buurt een bouwvergunning met formele rechtskracht, dan nog staat dat een beroep op een artikel van het BW niet in de weg. Maar dan moet je de bouwer wel een schriftelijke waarschuwing geven zodra je kennis hebt van zijn bouwplan, bijvoorbeeld als hij je daarover heeft geïnformeerd of wanneer je daar zelf achter bent gekomen, bijvoorbeeld na de inzage van een vergunningaanvraag of bij bouwactiviteit. In het BW wordt er vanuit gegaan dat omwonenden door een aanvrager zelf worden geïnformeerd, is dit niet (afdoende) gebeurd, dan is alsnog bezwaar mogelijk, tenminste wanneer men zo snel mogelijk actie onderneemt.

Doet de wijkvereniging dan helemaal niets?

Met de informatie die de bewoner heeft ingewonnen zou hij bij de wijkvereniging kunnen komen, zeker wanneer er algemene wijkbelangen mee lijken te zijn gemoeid. Afhankelijk van de plannen kan de wijkvereniging dan al dan niet support geven aan een bezwaar in eerste instantie door dit mee te nemen in zijn regulier overleg met de gemeente en door overige contacten met de gemeente te benutten. Eventueel kan de vereniging zelf als belanghebbende optreden. Dit kan echter alleen wanneer de plannen de persoonlijke belangen overstijgen en een bezwaar een algemeen wijkbelang dient.

Telefoonnummers loketten

Het A kwartier de buurtvereniging is te bereiken via

hetakwartier@gmail.com  

Gemeente informatie:  367 7000
Milieudienst: 367 1000
Buurt onderhoud: 367 8910
Meldpunt overlast: 587 5885
Klachten evenementen: 367 1133
Eén gemeente één telefoonnummer 14 050 voor antwoord op alle vragen
Een link naar de promotiecampagne van de gemeente Groningen:
 https://www.youtube.com/watch?v=MSuN-tuuopw 

 

Afval

Er ligt afval op de kade en/of in het water, wie maakt dat schoon?
Ligt er zwerfvuil op straat of in en rond het water?

Neem contact op met

Loket Beheer en Verkeer
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 367 8910

Of meld het zelf on line via de meldingenkaart

Lawaaioverlast

Ik heb last van lawaai van rondvarende bootjes, wie moet ik bellen?
Heeft u regelmatig overlast dan kunt u contact opnemen met het

Meldpunt Overlast en Zorg
maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur
Telefoon 587 5885

Bij heftige overlast ('s nachts) kunt u contact opnemen met de politie op nummer: 0900-8844

Bouwvergunningen

http://maps.groningen.nl/vergunningen/